Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti AC Marca máme záujem sprevádzať ľudí v ich každodennom živote, reagovať na ich potreby a predvídať ich, aby sme pomocou našich výrobkov a služieb zlepšovali kvalitu ich života. 

Prostredníctvom našej politiky ochrany súkromia sa zaväzujeme chrániť osobné údaje používateľov. Pracujeme aj na zavádzaní nových funkcií do našich kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečia všetkým používateľom vyšší stupeň ochrany osobných údajov. 

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“) vás v texte nižšie informujeme o našej politike ochrany osobných údajov. 

V Barcelone (Španielsko) 15. marca 2021

Grupo AC Marca, S.L.

Content

1. Prevádzkovateľ
2. Údaje získavané spoločnosťou AC Marca
3. Účel spracovania
4. Právny základ na spracovanie
5. Prenos údajov
6. Lehota na uchovávanie údajov
7. Bezpečnostné opatrenia a kontroly prístupu
8. Vaše práva
9. Maloletí používatelia
10. Záväzok spoločnosti AC Marca

1. Prevádzkovateľ:

Názov: GRUPO AC MARCA S.L. 

Poštová adresa: Av. Carrilet 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telefón: +34 93 260 68 00

E-mail: dpd@grupoacmarca.com

Osobné údaje bude kontrolovať GRUPO AC MARCA, S.L., DIČ: B-61.711.503, so sídlom Av. Carrilet 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, ktorý je materským podnikom skupiny podnikov AC MARCA. 

Spoločnosťou AC Marca sa rozumie tak GRUPO AC MARCA, S.L., ako aj ktorákoľvek touto skupinou priamo či nepriamo kontrolovaná spoločnosť. V Španielsku pôsobí prostredníctvom týchto subjektov:

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.

Táto politika ochrany osobných údajov sa preto vzťahuje na osobné údaje zhromažďované spoločnosťami skupiny AC Marca v spojitosti s ich výrobkami a službami.

2. Údaje získavané spoločnosťou AC Marca:

Údaje sa získavajú preto, aby sme zlepšovali služby, ktoré ponúkame všetkým našim používateľom.


Zber údajov prebieha dvoma spôsobmi:

 1. Informácie poskytuje priamo používateľ: napríklad kontaktné údaje (priezvisko, meno, e-mail atď.) poskytované pri žiadosti o informácie.
 2. Údaje získavame z používania našich služieb: môžeme tak zhromažďovať údaje o tom, ktoré služby využívate a ako ich využívate, napríklad keď navštívite webovú stránku niektorého z našich výrobkov, alebo ako reagujete na obsah stránok.  Tieto údaje zahŕňajú:
 • Registračné údaje: Vždy, keď navštívite našu webovú lokalitu, sa do registrov serveru môžu automaticky získať a uložiť určité informácie. Všetky tieto informácie sa zaznamenávajú v riadne evidovanom súbore aktivity serveru, z ktorého je následne možné údaje spracovať výlučne za účelom získania štatistických meraní umožňujúcich zistiť počet zobrazení stránky, počet návštev webových služieb, poradie návštev, prístupový bod atď. Tieto údaje môžu obsahovať:

podrobné informácie o tom, ako používate naše služby (napríklad dopyty pri vyhľadávaní),

IP adresu (IP adresa je číslo, ktoré sa automaticky priradí počítaču po pripojení na internet), 

informácie o vašom zariadení ako napríklad chyby, aktivita systému, nastavenia hardvéru, druh prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a adresa URL,

 • súbory cookie a záznam o aktivite: keď používateľ surfuje na webových lokalitách spoločnosti AC Marca, môže spoločnosť za účelom meraní použiť súbory cookie. Cookie sú súbory odosielané do prehliadača cez webový server za účelom zaznamenávania aktivity používateľa počas jeho surfovania na webe. Spĺňajú charakteristiky vymedzené v našej Politike používania cookies.

3. Účel spracovania:

Údaje zhromažďované prostredníctvom našich služieb slúžia na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a skvalitňovanie týchto služieb, vývoj nových služieb a zaistenie ochrany používateľov a spoločnosti AC Marca.

V súlade s ustanoveniami GDPR vám oznamujeme, že zaškrtnutím políčka „Súhlas s právnymi podmienkami“ dávate svoj výslovný, slobodný a jednoznačný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v spoločnosti AC Marca na účely deklarované v každom jednotlivom prípade v závislosti od kanála použitého na zber údajov. Medzi uvedené účely môže patriť:

 1. organizácia zlosovaní a propagačných akcií viažucich sa na naše výrobky,
 2. zasielanie brožúr a propagačných materiálov s vlastnou inzerciou spoločností a značiek AC Marca,
 3. zasielanie výrobkov zakúpených na zľavový kupón a s tým súvisiace propagačné akcie, 
 4. odosielanie komerčných reklamných oznámení mailom, faxom, cez SMS, MMS, cez sociálne komunity či akýmkoľvek iným súčasným alebo budúcim elektronickým alebo fyzickým komunikačným prostriedkom, pričom uvedené komerčné oznamy sa týkajú výrobkov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou AC Marca, ako aj jej spolupracovníkmi či partnermi, s ktorými prípadne uzavrela dohodu o komerčnej propagácii medzi zákazníkmi,  
  1. reklamné a marketingové činnosti realizované cez rôzne médiá a komunikačné kanály vlastných výrobkov a služieb, 
  2. reklamné a marketingové činnosti realizované cez rôzne médiá a komunikačné kanály výrobkov a služieb tretích strán z rôznych oblastí činnosti, zahŕňajúce prípadne postúpenie osobných údajov týmto tretím stranám, 
 5. uskutočňovanie štatistických prieskumov,
 6. spracovanie objednávok, žiadostí či požiadaviek akéhokoľvek druhu, ktoré používateľ zadal prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na webovom sídle spoločnosti,
 7. vydávanie informačných letákov webovej lokality,
 8. vypracúvanie profilov na reklamné a marketingové účely.

4. Právny základ na spracovanie:

Právny základ alebo legitimita spracovania vašich osobných údajov spočíva vo výslovnom súhlase, ktorý udeľujete spoločnosti AC Marca na uvedené účely.

5. Prenos údajov:

Vaše údaje budú poskytnuté ostatným spoločnostiam skupiny AC Marca a ak vznikne zákonná povinnosť, môžu byť postúpené ďalej. 

6. Lehota na uchovávanie údajov:

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu platnosti účelu, na ktorý boli získané, pričom sa budeme sústavne pridržiavať zásady obmedzenia uchovávania dát, alebo pokým nepožiadate o ich vymazanie, vždy však po dobu potrebnú na splnenie zákonných povinností.

7. Bezpečnostné opatrenia a kontroly prístupu:

AC Marca prijala všetky technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity spracúvaných osobných údajov, ako aj na zamedzenie ich straty, pozmeňovania a/alebo prístupu k nim nepovolanými tretími osobami.

Webové sídlo používa techniky zabezpečenia informácií, ktoré sú všeobecne akceptované v oblasti priemyslu, ako sú brány firewall, postupy na kontrolu prístupu a kryptografické mechanizmy a to všetko s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom. 

Používateľ/zákazník súhlasí s tým, aby AC Marca na dosiahnutie tohto cieľa získavala údaje na účely príslušnej autentifikácie kontrol prístupu.

Webové stránky spoločnosti AC Marca používajú schválené zabezpečenie informačného systému, ako sú firewall, prístupové procedúry a šifrovacie mechanizmy, ktorých cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k osobných údajom.

Na dosiahnutie toho používateľ poskytuje súhlas na to, aby spoločnosť AC Marca zbierala údaje na oprávnenie kontroly prístupu.

8. Vaše práva:

Máte právo získať potvrdenie, či AC Marca spracúva vaše osobné údaje.

Taktiež máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo žiadať o opravu nesprávnych údajov, prípadne o ich vymazanie, ak popri iných dôvodoch už tieto údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.

Za určených okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov. V takom prípade ich budeme uchovávať len na účely uplatnenia alebo ochrany nárokov.

Za určených okolností a z dôvodov súvisiacich s vašimi osobnými pomermi môžete namietať spracovanie vašich údajov. AC Marca prestane spracúvať tieto údaje, s výnimkou závažných zákonných dôvodov alebo uplatňovania či obrany možných nárokov.

Rovnako si môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov a tiež kedykoľvek odvolať udelený súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak chcete využiť svoje práva, môžete sa obrátiť na osobu poverenú ochranou korporátnych údajov prostredníctvom mailu adresovaného na  dpo@acmarca.com

Vo svojej žiadosti nezabudnite uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, elektronickú adresu používanú na účte alebo na portáli, ktorého sa požiadavka týka.

9. Maloletí používatelia:

AC Marca nezodpovedá za prípady, ak prostredníctvom tejto webovej lokality poskytli osobné údaje neplnoleté osoby, pretože formuláre nie sú určené maloletým. 

Zákonný zástupca maloletého si môže uplatniť právo na prístup, opravu a zrušenie údajov, a to zaslaním písomnej podpísanej žiadosti osobe poverenej ochranou korporátnych údajov na elektronickú adresu dpo@acmarca.com, s uvedením mena, priezviska, čísla národného preukazu totožnosti a presných pokynov na tento účel.

Na záver vás informujeme, že v prípade akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo spracovania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na Španielsky úrad na ochranu údajov. 

10. Záväzok spoločnosti AC Marca:

Všetky údaje požadované na webovej lokalite sú povinné, pretože sú potrebné na poskytovanie optimalizovaných služieb používateľovi.  V prípade neposkytnutia všetkých údajov AC Marca nezaručuje, že poskytované informácie a služby budú plne prispôsobené vašim potrebám.

Naša súčasná politika ochrany osobných údajov sa môže kedykoľvek zmeniť. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme obmedzovať práva, ktoré prináležia používateľom podľa tejto politiky ochrany osobných údajov. 

Všetky zmeny tejto politiky ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke. Na významné zmeny upozorníme dôraznejšie (napríklad zaslaním mailového oznamu, ak zmena ovplyvní určité služby). Okrem toho archivujeme predchádzajúce verzie tejto politiky ochrany osobných údajov, aby ste do nich mohli nahliadať.